தேடு சொல்லை இடவும். பின்னர் பொத்தானை அழுத்தவும். | சொல் உருவாக்கி