தேடு சொல்லை இடவும். (e.g. ammaa, அம்மா, mother) பின்னர் பொத்தானை அழுத்தவும். | சொல் உருவாக்கி This page is depreciated as soon as possible. We invite you to BETA version of this site is avilable at BETA SITE