இயங்கலை கிரந்த நீக்கி (சோதனை ஓட்டம்)


பதிவுற்ற நாள் 28 Oct 2018 |
வடசொற் கிளவி வடவெழுத்து ஒரீஇ எழுத்தொடு புணர்ந்து சொல்லாகும்மே

கிரந்தச் சொல்லை இங்கு இடுங்கள்


கிரந்தமற்ற தமிழ்ச் சொல்:

தனித்தமிழ்ச் சொல்:

குறிப்பு:

  1. கிரந்தம் நீக்கும் முறை வழிகாட்டி
  2. For Developers
  3. ஏதேனும் கிரந்தச் சொல் தவறாக மாற்றம் பெற்றால் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யுங்கள் isaiyini@yahoogroups.com

தொடர்புடையவை

தேடு சொற்கள்
  1. கிரந்த நீக்கி
  2. கிரந்தம்