எம்மைப்பற்றி


பதிவுற்ற நாள் 10 Feb 2018 |

எமது கனவு

தேமதுரத் தமிழோசை உலகெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்!

தமிழில் பெயரிடலில் முக்கியத்துவம்

  • நிறுவனங்கள் அனைத்திலுமே தமிழ் புழங்கிட வேண்டும்.
  • வணிகப்பலகைகள் அனைத்தும் தமிழில் இருக்க வேண்டும்.
  • உருவாகும் பொருட்கள் அனைத்தும் தமிழில் பெயர் வைத்திட வேண்டும்.

தமிழ்க் களஞ்சியம்

  • ஆண்டராய்டு கைப்பேசி தமிழ் அகராதி
  • இசையினி தமிழ் அகராதி
  • இசையினி ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி
  • விண்டோசு கணினி தமிழ் அகராதி
  • இயங்கலை தமிழ் அகராதி
  • தமிழ் நூல்களின் பகிர்விடம்

TTAK வின் திட்டங்கள்தொடர்புடையவை

தேடு சொற்கள்
  1. நாம் தமிழர்கள்; உலகம் முழுமையும் ஒன்றான தமிழர்கள்