அகராதிகள் / நூல்கள்


பதிவுற்ற நாள் 10 Jul 2018 |
அகராதிகள் / நூல்கள்

அகராதிகள் / நூல்கள்

பின்வரும் அகராதிகள்/நூல்கள் யாவும் Android கைப்பேசியில் இயங்கும் தன்மை பெற்றவை.

நிறுவல் முறை:

  • 1. முதலில் கீழே உள்ள பட்டியலில் இருந்து உங்களுக்கு பிடித்தமான தனித்ததமிழகராதிகள் அல்லது விக்சனரிஅகராதிகள் அல்லது நூல்களை Download செய்யவும்
  • 2. உங்கள் கைப்பேசியில் அஃக ௨௮ - Download for Android என்ற Android செயலியை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள்.
  • 3. பின்னர் கைப்பேசிச் செயலி (அஃக *) யைப் பயன்படுத்துங்கள்.

தனித்த தமிழ் அகராதிகள்

தமிழ் நூல்கள்

விக்சனரி அகராதிகள்


தொடர்புடையவை

தேடு சொற்கள்
  1. அகராதிகள்