உணவுக்கலைச் சொற்கள்


பதிவுற்ற நாள் 15 Jul 2018 | பொன்.சரவணன்  அகராதிகள் 
உணவுக்கலைச் சொற்கள்

நன்றிகள் திருத்தம் பொன். சரவணன்

“உணவுக்கலைச் சொற்கள்” கைப்பேசியில் நிறுவல் முறை ..

https://thanithamizhakarathikalanjiyam.github.io/pon_saravanan

 • 1. முதலில் உங்கள் கைப்பேசியில் அஃக ௨௮௭ - Download for Android என்ற Android செயலியை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள். (ஏற்கனவே “அஃக ௨௮௭” செயலி நிறுவி இருந்தால் மீண்டும் நிறுவ தேவை இல்லை.)
 • 2. பின்னர் உணவுக்கலைச் சொற்கள் - Download for Android என்ற Android நூலை தரவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
 • 3. அஃக ௨௮ செயலியில் அகராதி பிரிவில் உள்ள “Refresh” என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
  ttak_mobi_refresh_higligt.png

 • 4. “உணவுக்கலைச் சொற்கள்/” என்னும் சொல்லை தேடுங்கள்.

  • 4.1. “உணவுக்கலைச் சொற்கள்” என்பது நூல் ஆதலால் பொருளடக்கம் வரும். நூலை படிக்க ஆரம்பியுங்கள்.

குறிப்பு: கைபேசியில் நிறுவல் பற்றிய காணொளி இங்கு TTAK Tamil English dictionary installation in android phone உள்ளது.

உணவகப் பட்டியல்

Fried rice நிமிரல் உணவுகள்

Egg fried rice = முட்டைநிமிரல்
Veg fried rice = காய்நிமிரல்
Chicken fried rice = கோழிநிமிரல்
Mutton fried rice = மறிநிமிரல் (மறி = ஆடு)
Beef fried rice = ஆநிமிரல் (ஆ = மாடு)
Mushroom fried rice = காளான்நிமிரல்
Fish fried rice = மீன்நிமிரல்
Prawn fried rice = இறால்நிமிரல்
போர்க் ஃப்ரைடு ரைச் = ஏனநிமிரல் (ஏனம் = பன்றி)
பன்னீர் ஃப்ரைடு ரைச் = விளர்நிமிரல் (விளர் = பன்னீர்)

பி`ரியாணி (மடை) உணவுகள்

எக்~ பிரியாணி = முட்டைமடை வெசி^டபிள் பிரியாணி = காய்மடை சிக்கன் பிரியாணி = கோழிமடை
மட்டன் பிரியாணி = மறிமடை பீஃப் பிரியாணி = ஆமடை மச்~ரூம் பிரியாணி = காளான்மடை
ஃபிச்~ பிரியாணி = மீன்மடை ப்ரான்ச் பிரியாணி = இறால்மடை போர்க் பிரியாணி = ஏனமடை
பன்னீர் பி`ரியாணி = விளர்மடை

புலவ் (வல்சி) உணவுகள்

எக்~ புலவ் = முட்டைவல்சி
வெசி^டபிள் புலவ் = காய்வல்சி சிக்கன் புலவ் = கோழிவல்சி மட்டன் புலவ் = மறிவல்சி பீஃப் புலவ் = ஆவல்சி
மச்~ரூம் புலவ் = காளான்வல்சி
ஃபிச்~ புலவ் = மீன்வல்சி
ப்ரான்ச்` புலவ் = இறால்வல்சி
போர்க் புலவ் = ஏனவல்சி
பன்னீர் புலவ் = விளர்வல்சி

நூடுல்ச் (நோலை) உணவுகள்

எக்~ நூடுல்ச் = முட்டைநோலை
வெசி^டபிள் நூடுல்ச் = காய்நோலை சிக்கன் நூடுல்ச் = கோழிநோலை மட்டன் நூடுல்ச் = மறிநோலை பீஃப் நூடுல்ச் = ஆநோலை
மச்~ரூம் நூடுல்ச் = காளான்நோலை
ஃபிச்~ நூடுல்ச் = மீன்நோலை
ப்ரான்ச் நூடுல்ச் = இறால்நோலை போர்க் நூடுல்ச் = ஏனநோலை பன்னீர் நூடுல்ச்` = விளர்நோலை

கோஃப்தா (அமலை) உணவுகள்

வெசி^டபி`ள் கோஃப்தா = காயமலை
சிக்கன் கோஃப்தா = கோழியமலை
மட்டன் கோஃப்தா = மறியமலை
பன்னீர் கோஃப்தா = விளரமலை

கிச்சடி (அடிசில்) உணவுகள்

வெசி^டபிள் கிச்சடி = காயடிசில் மட்டன் கிச்சடி = மறியடிசில் எக்~ கிச்சடி = முட்டையடிசில் ப்ரான்ச் கிச்சடி = இறாலடிசில்
போர்க் கிச்சடி = ஏனஅடிசில்

சால்னா (ஐனி) உணவுகள்

வெசி^டபி`ள் சால்னா = காய் ஐனி
மட்டன் சால்னா = மறி ஐனி
சிக்கன் சால்னா = கோழி ஐனி

குருமா (இழுது) உணவுகள்

வெசி^டபி`ள் குருமா = காய் இழுது
நவரத்ன குருமா = பன்மணி இழுது
மட்டன் குருமா = மறி இழுது
சிக்கன் குருமா = கோழி இழுது
பன்னீர் குருமா = விளர் இழுது
போர்க் குருமா = ஏன இழுது

மசாலா (உறை) உணவுகள்

சிக்கன் மசாலா = கோழியுறை
மட்டன் மசாலா = மறியுறை
ஃபிச்~ மசாலா = மீனுறை
கோ~பி மசாலா = கோசுறை ஆலூ மசாலா = உருளுறை சன்னா மசாலா = கடலையுறை எக்~ மசாலா = முட்டையுறை ப்ரான்ச் மசாலா = இறாலுறை
போர்க் மசாலா = ஏனவுறை

கபாப் / டிக்கா (வறை) உணவுகள்

சிக்கன் கபாப் / டிக்கா = கோழிவறை
மட்டன் டிக்கா / கபாப் = மறிவறை
ஃபிச்~ டிக்கா / கபாப் = மீன்வறை
பீஃப் டிக்கா / கபாப் = ஆவறை ப்ரான்ச் டிக்கா / கபாப் = இறால்வறை
ஆலூ டிக்கா / கபாப் = உருளைவறை
பன்னீர் டிக்கா = விளர்வறை

க்~ரில்டு` (கருனை) உணவுகள்

க்~ரில்டு சிக்கன் = கோழிக்கருனை க்~ரில்டு ஃபிச்~ = மீன் கருனை
க்~ரில்டு மட்டன் = மறிக்கருனை க்~ரில்டு பீஃப் = ஆன்கருனை க்~ரில்டு போர்க் = ஏனக்கருனை
க்~ரில்டு ப்ரான்ச் = இறால்கருனை

கீமா / கைமா (விழுக்கு) உணவுகள்

மட்டன் கைமா = மறி விழுக்கு
ஃபிச்~ கைமா = மீன் விழுக்கு
பீஃப் கைமா = ஆன்விழுக்கு ப்ரான்ச் கைமா = இறால்விழுக்கு

சாப்ச்` (விடக்கு) உணவுகள்

பொடாடோ சாப்ச் = உருளை விடக்கு மட்டன் சாப்ச் = மறி விடக்கு
ஃபிச்~ சாப்ச் = மீன் விடக்கு சிக்கன் சாப்ச் = கோழி விடக்கு
பீஃப் சாப்ச் = ஆன்விடக்கு

சிக்கன் (கோழி) உணவுகள்

ட்டர் சிக்கன் = நெய்க்கோழி சில்லி சிக்கன் = காரக்கோழி பெப்பர் சிக்கன் = மிளகுக்கோழி சி^ஞ்ச^ர் சிக்கன் = இஞ்சிக்கோழி கா~ர்லிக் சிக்கன் = உள்ளிக்கோழி சுவீட் & சோ`ர் சிக்கன் = தீம்புளிக்கோழி

முட்டை உணவுகள்

ஆம்லெட் = சூலடை
ஆஃப் பாயில் = அரவி ஃபுல் பாயில் = முழவி

பன்னீர் (விளர்) உணவுகள்

பன்னீர் பட்டர் மசாலா = விளர்நெய்யுறை பன்னீர் பட்டர் ஃப்ரை = விளர்நெய்வறுவல்
சில்லி பன்னீர் = காரவிளர்
கோ~பி` பன்னீர் = கோசுவிளர்
மச்~ரூம் பன்னீர் = காளான்விளர்

வட இந்திய உணவுகள்

ஆலூ கோ~பி = கோசுருளை ஆலூ மட்டர் = பட்டாணியுருளை ஆலூ கேப்சிகம் = குடமுருளை
ஆலூ பாலக் = கீரையுருளை
ஆலூ பன்னீர் = உருளைவிளர்
பாலக் பன்னீர் = கீரைவிளர்
மட்டர் பன்னீர் = பட்டாணிவிளர்

கடாய் (கடிஞை) உணவுகள்

கடாய் சிக்கன் = கடிஞைக் கோழி கடாய் மட்டன் = கடிஞை மறி
கடாய் ஃபிச்~ = கடிஞை மீன் கடாய் மச்~ரூம் = கடிஞைக் காளான்
கடா`ய் பன்னீர் = கடிஞை விளர்

தந்தூ`ரி (குழிசம் / குழி) உணவுகள்

தந்தூரி சிக்கன் = குழிசக்கோழி தந்தூரி கோ~பி = குழிசக்கோசு தந்தூரி ஃபிச்~ = குழிசமீன்
தந்தூரி` ரொட்டி = குழிச்சவட்டி / குழிமெல்கி

ரொட்டி (சவட்டி / மெல்கி) உணவுகள்

மக்கானி ரொட்டி = நெய்ச்சவட்டி / நெய்மெல்கி
கமிரி ரொட்டி = நொதிச்சவட்டி / நொதிமெல்கி
ராகி` ரொட்டி = கேழ்சவட்டி / கேழ்மெல்கி

குல்ச்சா (உண்சி) உணவுகள்

பன்னீர் குல்ச்சா = விளருண்சி
ஆலூ குல்ச்சா = உருளுண்சி
ட்டர் குல்ச்சா = நெய்யுண்சி புதினா குல்ச்சா = மல்லியுண்சி

நான் (திற்றி) உணவுகள்

ட்டர் நான் = நெய்த்திற்றி மசாலா பன்னீர் நான் = உறைவிளர்த்திற்றி சில்லி சீச் நான் = காரவிளர்த்திற்றி
கா~ர்லிக் நான் = உள்ளித்திற்றி

மஞ்சூரியன் (உள்ளியம்/உள்ளி) உணவுகள்

கோ~பி மஞ்சூரியன் = கோசுள்ளி
மச்~ரூம் மஞ்சூரியன் = காளானுள்ளி
வெசி^டபி`ள் மஞ்சூரியன் = காயுள்ளி
சிக்கன் மஞ்சூரியன் = கோழியுள்ளி
மட்டன் மஞ்சூரியன் = மறியுள்ளி

பிரட் (பரூஉ / பரூ) உணவுகள்

கோதுமை பிரட் = கோதுமைப்பரூ
ச்வீட் பிரட்` = தீம்பரூ

கட்லெட் (மிளிர்வை / மிளிர்) உணவுகள்

வெசி^டபிள் கட்லெட் = காய்மிளிர் பொடாடோ கட்லெட் = உருளைமிளிர் ஃபிச்~ கட்லெட் = மீன்மிளிர் மட்டன் கட்லெட் = மறிமிளிர் சிக்கன் கட்லெட் = கோழிமிளிர் பீஃப் கட்லெட் = ஆன்மிளிர்
ப்ரான்ச்` கட்லெட் = இறால்மிளிர்
போர்க் கட்லெட் = ஏனமிளிர்
பன்னீர் கட்லெட் = விளர்மிளிர்

சாச்` (மசியல் / மசி) உணவுகள்

டொமாடர் சாச் = தக்காளிமசி சில்லி சாச் = மிளகாய்மசி

சூ`ப் (சூப்பு) உணவுகள்

டொமாடர் சூப் = தக்காளி சூப்பு மச்~ரூம் சூப் = காளான் சூப்பு
வெசி^டபிள் சூப் = காய் சூப்பு
சிக்கன் சூப் = கோழி சூப்பு மட்டன் சூப் = மறி சூப்பு

சோறு வகைகள்

ச்டீம்டு ரைச் = அவிசோறு பாயில்டு ரைச் = கொதிசோறு


தொடர்புடையவை

பொன்.சரவணன்

அகராதிகள்

 1. பாண்டியராஜா தொடரடைவு வளையாபதி
 2. பாண்டியராஜா தொடரடைவு குண்டலகேசி
 3. பாண்டியராஜா தொடரடைவு சீவகசிந்தாமணி
 4. பாண்டியராஜா தொடரடைவு மணிமேகலை
 5. பாண்டியராஜா தொடரடைவு சிலப்பதிகாரம்
 6. பாண்டியராஜா தொடரடைவு கம்பராமாயணம்
 7. பாண்டியராஜா தொடரடைவு சங்க இலக்கியம்
 8. பாண்டியராஜா தொடரடைவு தொல்காப்பியம்
 9. கண்மணிப்புகழ் அகராதிக் களஞ்சியம்
 10. கண்மணிப்புகழ் அகராதி
 11. வின்சுலோ
 12. தனித் தமிழகராதிக் களஞ்சியம் (ஆங்கிலம்->தமிழ்)
 13. வளவு கலைக் களஞ்சியம்
 14. தனித் தமிழகராதிக் களஞ்சியம் (தமிழ்->தமிழ்)
 15. விக்சனரி
 16. அணுவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்
 17. தனித் தமிழகராதிக் களஞ்சியம்
 18. அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்
 19. அறிவியல் அகராதி
 20. உணவுக்கலைச் சொற்கள்

தேடு சொற்கள்
 1. உணவு, கலைச்சொற்கள்