வெளியீடுகள்


பதிவுற்ற நாள் 28 Feb 2018 |
தனித்தமிழகராதிக்களஞ்சியத்தின் வெளியீடுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்

Ttak குறிஞ்சி சுபஸ்ரீ (Windows) பதிப்பு

2.8.6.3 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak குறிஞ்சி ஸ்னோலின் (Windows) பதிப்பு

2.8.6.2 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak குறிஞ்சி தூத்துக்குடி (Windows) பதிப்பு

2.8.6.1 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak குறிஞ்சி (Windows) பதிப்பு

2.8.6.0 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak குவளை (Windows) பதிப்பு

2.8.5.20475 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak அனிச்சம் (Windows) பதிப்பு

2.8.4.31333 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak ஆம்பல் (Windows) பதிப்பு

2.8.3.30386 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak காந்தள் (Windows) பதிப்பு

2.8.2.39264 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...

Ttak Alpha (Windows) பதிப்பு

2.8.2.39264 வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

தரவிறக்கம்

மேலும் அறிய...


தொடர்புடையவை

தேடு சொற்கள்
  1. Releases, Notes