loading

My Blog

பாண்டியராஜா தொடரடைவு இரட்சணிய யாத்திரிகம்

2023-01-10 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

பாண்டியராஜா தொடரடைவு இரட்சணிய யாத்திரிகம்
மேலும் அறிய...

மருத்துவக் கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி

2022-11-29 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

மருத்துவக் கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி
மேலும் அறிய...

ஆட்சி சொற்கள் அகராதி

2022-11-28 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

ஆட்சி சொற்கள் அகராதி
மேலும் அறிய...

சைவ சித்தாந்த அகராதி

2022-11-27 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

சைவ சித்தாந்த அகராதி
மேலும் அறிய...

தாலி வகைகள்

2022-11-25 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

தாலி வகைகள்
மேலும் அறிய...

அறிவியல், தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி

2022-11-23 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

அறிவியல், தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி
மேலும் அறிய...

அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்-இறுதிப்பகுதி

2022-11-09 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்-இறுதிப்பகுதி
மேலும் அறிய...

கணினிகளஞ்சியப்பேரகராதி

2022-09-09 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

கணினிகளஞ்சியப்பேரகராதி
மேலும் அறிய...

கலைச் சொற்கள்—ஆறாம் பகுதி கைப்பணிச் சொற்றொகுதி II (மரவேலையும் அரக்குவேலையும்)

2022-08-24 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

கலைச் சொற்கள்—ஆறாம் பகுதி கைப்பணிச் சொற்றொகுதி II (மரவேலையும் அரக்குவேலையும்)
மேலும் அறிய...

Vocabulary of English and Tamil words

2022-08-23 00:00:00 +0530 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

Vocabulary of English and Tamil words
மேலும் அறிய...